Trang chủ » Hướng dẫn » Cloud VPS » VPS Linux » Cài đặt CSF trên CentOS

Cài đặt CSF trên CentOS

<p>ConfigServer Security &amp; Firewall (hay CSF) l&agrave; một firewall rất phổ biến v&agrave; hiệu quả được sử dụng tr&ecirc;n c&aacute;c server Linux hiện nay. B&ecirc;n cạnh những t&iacute;nh năng cơ bản như một firewall, CSF c&ograve;n c&oacute; những chức năng bảo mật n&acirc;ng cao kh&aacute;c như ngăn chặn flood login,&nbsp;<span style="color: #000000;">port scans, SYN floods&hellip;</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Hướng dẫn c&agrave;i đặt:<br /></span></p>
<p><span style="color: #000000;">C&agrave;i đặt module Perl cho CSF script</span></p>
<p><strong># yum install perl-libwww-perl</strong></p>
<p>Tải CSF</p>
<p><strong># cd /tmp </strong></p>
<p><strong># wget http://www.configserver.com/free/csf.tgz</strong></p>
<p><span style="color: #000000;">C&agrave;i đặt CSF</span></p>
<p><strong># tar -xzf csf.tgz </strong></p>
<p><strong># cd csf sh </strong></p>
<p><strong># install.sh</strong></p>
<p><span style="color: #000000;">Cấu h&igrave;nh CSF:<br /></span></p>
<p><span style="color: #000000;">Mặc định th&igrave; script tr&ecirc;n sẽ c&agrave;i đặt v&agrave; chạy CSF ở chế độ &ldquo;Testing&rdquo;, c&oacute; nghĩa l&agrave; server l&uacute;c n&agrave;y chưa được bảo vệ to&agrave;n diện. Để tắt chế độ &ldquo;Testing&rdquo; bạn cần cấu h&igrave;nh c&aacute;c lựa chọn&nbsp;TCP_IN, TCP_OUT, UDP_IN v&agrave;&nbsp;UDP_OUT cho ph&ugrave; hợp với nhu cầu.<br /></span></p>
<p><span style="color: #000000;">Mở file cấu h&igrave;nh CSF</span></p>
<p><strong># vi /etc/csf/csf.conf</strong></p>
<p><span style="color: #000000;">Chỉnh sửa c&aacute;c th&ocirc;ng số cho ph&ugrave; hợp</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong># Allow incoming TCP ports </strong></p>
<p><strong>TCP_IN = "20,21,22,25,53,80,110,143,443,465,587,993,995" </strong></p>
<p><strong># Allow outgoing TCP ports </strong></p>
<p><strong>TCP_OUT = "20,21,22,25,53,80,110,113,443" </strong></p>
<p><strong># Allow incoming UDP ports </strong></p>
<p><strong>UDP_IN = "20,21,53" </strong></p>
<p><strong># Allow outgoing UDP ports </strong></p>
<p><strong># To allow outgoing traceroute add 33434:33523 to this list </strong></p>
<p><strong>UDP_OUT = "20,21,53,113,123"</strong></p>
<p>Khi đ&atilde; cấu h&igrave;nh xong, tắt chế độ Testing bằng c&aacute;ch chuyển&nbsp;<strong>TESTING = &ldquo;1&rdquo;</strong> th&agrave;nh <strong>TESTING = &ldquo;0&rdquo;</strong></p>
<p>Lưu file cấu h&igrave;nh lại.</p>
<p>Chạy CSF v&agrave; cấu h&igrave;nh cho CSF tự khởi động khi khởi động lại hệ điều h&agrave;nh</p>
<p><strong># chkconfig –level 235 </strong></p>
<p><strong># csf on service csf restart</strong></p>
<p><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></p>

Call Back Icon

Xin chào quý khách!

Quý khách đang cần tư vấn dịch vụ, xin vui lòng nhập số điện thoại để chúng tôi gọi lại.

Tổng đài 24/07: 028 7305 3888

Đăng ký nhanh dịch vụ

Quý khách vui lòng gửi yêu cầu cho VDATA, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay với bạn.