Đăng ký HTTPS cho website như thế nào?

Đăng ký HTTPS cho website có tác dụng gì? Website sẽ bị Google đánh dấu là “Not secure – không an toàn” nếu website của...