Thay đổi thời gian hiệu lực của chứng chỉ SSL xuống 1 năm

Để nâng cao PKI và bảo mật cho web, cơ quan cấp chứng chỉ SSL(CA) và trình duyệt sẽ không phát hành và tin tưởng...